skip to Main Content

Ochrona danych osobowych w SNZOZ Moto-Med Sp. z o.o.

Szanowni Pacjenci

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO. W związku z tym informujemy Państwa na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

1. Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami jesteśmy my – SNZOZ Moto-Med Sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 84 B,  tel. 413627585. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować  wysyłając email na adres: inspektor18@op.pl

2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO. W celu realizowania prowadzonej przez SNZOZ MOTO-MED Sp. z o.o. działalności leczniczej, na podstawie uprawnień i obowiązków przewidzianych m.in. w art. 9 ust. 2 pkt b), g), h), i) RODO * przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia przez nas działalności leczniczej (profilaktyka, diagnostyka i leczenie).

3. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko)
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL)
 3. Dane adresowe i kontaktowe (np. telefon, email)
 4. Opis wyglądu (w szczególności dotyczące jamy ustnej)
 5. Reklamacje, incydenty oraz wypadki
 6. Dane dot. zdrowia fizycznego.
 7. Dane dotyczące rekonwalescencji.
 8. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu.
 9. Miejsce zatrudnienia.

4. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu stomatologii, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej. Pani/Pana dane są nam niezbędne dla prowadzenia działalności. Możemy je przetwarzać na podstawie przepisów prawa – ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.

5. Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy wyborze lekarza stomatologa lub przy pierwszej wizycie u specjalisty oraz przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

6. Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać Narodowemu Funduszowi Zdrowia, naszym podwykonawcom (np. laboratoriom analizującym pobrane wycinki do badań histopatologicznych) oraz podmiotom współpracującym (np. w zakresie wykonanych badań RTG). Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z ratalnego systemu płatności za świadczone przez nas usługi medyczne, wówczas niezbędne dane przekazywane są za Państwa zgodą instytucjom bankowym. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres przechowywania przez nas dokumentacji medycznej. Okres przechowywania przez nas dokumentacji medycznej wynika z przepisów prawa – Ustawy z dnia 9 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

8. Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
 2. prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 7. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli nie przekażą nam Państwo danych będzie nam bardzo trudno albo nie będziemy mogli udzielić Państwu pomocy medycznej.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez SNZOZ Moto-Med Sp. z o.o. z siedzibą  w Kielcach ul. Zagnańska 84 B. Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                     Joanna Jabłońska

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

leczenie na raty
honorujemy
close-link
LECZENIE NA RATY
Back To Top

Facebook